Waar bestaan onze werkzaamheden uit bij een gerechtelijke procedure?

1.

De kantonrechter behandelt binnen het civiel recht conflicten met een waarde tot € 25.000,00 alsook huur- en arbeidszaken, ongeacht de hoogte van het te vorderen bedrag. Een gerechtelijke procedure start met het door een (proces)jurist civiel recht opstellen van een dagvaarding. In dit document wordt melding gemaakt van u als de eisende partij en uw debiteur als de gedaagde partij. In de dagvaarding wordt verder uitgewerkt hoe de vordering is ontstaan en op welke gronden de eis wordt ingesteld. Voor zover hiervan sprake is, wordt melding gemaakt van het verweer van de gedaagde partij alsook wordt dit verweer weerlegd. Alle verdere bewijzen om de eis te ondersteunen worden als bijlagen meegestuurd alsook stukken waar het verweer van de gedaagde partij op berust.

In de eis wordt verzocht de gedaagde partij te veroordelen in de proceskosten, zoals de kosten van de deurwaarder, het griffierecht en het gemachtigde salaris. Het gemachtigde salaris noemt men binnen de rechtspraak liquidatietarief kanton. De dagvaarding moet duidelijk maken dat de gedaagde partij moet verschijnen in de rechtbank. De gedaagde partij hoeft overigens niet fysiek in de rechtbank te verschijnen, maar kan ook ‘verschijnen’ door op de dag van de zitting schriftelijk te reageren. 

Voordat de dagvaarding naar de rechtbank wordt gestuurd, moet de gedaagde partij weten dat hij gedagvaard wordt. Dit is een ambtelijke taak die de deurwaarder uitvoert. De deurwaarder betekent de dagvaarding. Betekenen wil zeggen de afgifte van een originele akte (een exploot) of een afschrift ervan door de deurwaarder. De betekening geschiedt door de overhandiging van de stukken door de deurwaarder aan de geadresseerde. Wanneer de geadresseerde niet aanwezig is of de deur niet opent, zal de deurwaarder het exploot in een gesloten envelop doen met daarop aanduidingen dat het een ambtelijk stuk betreft. Ambtshalve wordt de gedaagde partij opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding wordt de gedaagde partij geïnformeerd over de zittingsdatum. Na betekening ontvangen wij de stukken van de deurwaarder. De zittingsdatum is dan ook bekend. De zaak wordt door ons aangebracht bij de rechtbank. Via ons klantenportaal kunt u dit proces volgen en heeft u inzage in alle stukken.

Bij huurovereenkomsten vorderen we (1) de achterstand zoals bekend bij het uitbrengen van de dagvaarding, (2) betaling van de nog te vervallen termijnen tot beëindiging van de overeenkomst, (3) een eventuele boete wegens niet tijdige betaling, (4) ontbinding van de huurovereenkomst, (5) de mogelijkheid tot uitzetting.

geen verweer.png

Geen verweer

Indien de gedaagde partij geen verweer voert, wordt de zaak meestal schriftelijk afgedaan. De rechter toetst in zo’n geval of aan alle formele eisen voor een rechtsgeldige oproeping is voldaan. Daarnaast zal de rechter toetsen of de vordering gegrond en rechtmatig voorkomt. De bij dagvaarding ingestelde eis wordt meestal toegewezen en de gedaagde partij wordt veroordeeld tot betalen. Binnen een termijn van 2 maanden ontvangen wij het afschrift van het vonnis. U hoeft geen tijd aan de zaak te besteden en kunt rustig afwachten tot de rechter uitspraak doet.

Verstek zuiveren.png

Verstek zuiveren

In de periode tussen de het verlenen van verstek en het wijzen van het vonnis kan de gedaagde partij het verstek zuiveren. Als het verstek gezuiverd is, wordt de procedure op de reguliere wijze voortgezet.

wel verweer.png

Wel verweer

Indien de gedaagde partij het niet eens is met de eis en verweer gaat voeren, hangt het verdere verloop af van de beslissing van de rechtbank. De gedaagde partij kan in dezelfde procedure een tegeneis instellen (dit noemt men een eis in reconventie). Dit zijn feitelijk 2 procedures. Als er samenhang is tussen de vorderingen in conventie en de eis in reconventie, dan worden deze in dezelfde procedure gezamenlijk behandeld. Het is mogelijk dat naast een schriftelijke ook een mondelinge behandeling plaatsvindt. Bij een mondelinge behandeling is het raadzaam dat u, of iemand anders namens u die bekend is met de vordering, op de mondelinge behandeling aanwezig is. Als uw gemachtigde voeren wij alle verdere proceshandelingen uit. De correspondentie met de rechtbank loopt ook via ons.

De rechter heeft uitspraak gedaan:

2.

De uitspraak van de rechter is uitgewerkt in een grosse, een afschrift van een vonnis. Dit is de meest voorkomende executoriale titel. U kunt een grosse herkennen, omdat hierop vermeld staat: ‘In naam van de Koning’. Een vonnis is 20 jaar geldig.

 

3.

De rechter laat zich in het vonnis uit over de kosten en bepaalt welke kosten door de gedaagde partij moeten worden betaald. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit betekent dat het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd (geëxecuteerd). Indien de gedaagde partij niet vrijwillig betaalt, heeft de deurwaarder de grosse nodig voor de tenuitvoerlegging van het vonnis. Eerst na betekening van het vonnis kan beslag worden gelegd op bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen, bankrekeningen, voorraden, openstaande facturen, onroerende goederen en bij private personen op loon, uitkering, spaargelden, onder de belastingdienst.

 

4. Verstekvonnis

Als de gedaagde partij tijdens de procedure geen verweer voert en de rechtbank de vordering ook niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, wijst de rechtbank de vordering toe. Dit noemt men een verstekvonnis. De gedaagde partij hoeft zich echter niet neer te leggen bij een verstekvonnis en kan in verzet komen. Het vonnis is pas onherroepelijk zodra de termijn voor verzet is verstreken. De gedaagde partij heeft in overeenstemming met artikel 143 Rv een termijn van vier weken om in verzet te komen tegen het vonnis. Deze termijn vangt aan vanaf betekening van het vonnis in persoon of vanaf een zogenaamde ‘daad van bekendheid’, waaruit volgt dat de gedaagde partij bekend is met het vonnis, dan wel eerst op de dag dat het verstekvonnis door de deurwaarder ten uitvoer wordt gelegd. 

Voor het instellen van verzet gelden korte en fatale termijnen. Dat wil zeggen dat als de verzetdagvaarding één dag te laat wordt uitgebracht, deze niet meer in behandeling wordt genomen. De “verstekpartij” wordt dan vaak niet ontvankelijk verklaard door de rechter. De gedaagde partij is dan gehouden aan de veroordeling uit het verstekvonnis en kan geen verder beroep aantekenen.

Kosten punt 5 euro

5. Kosten

Met een gerechtelijke procedure zijn kosten gemoeid, zoals (1) het griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt, (2) deurwaarderskosten voor het betekenen van de dagvaarding en (3) ons honorarium. Na ontvangst van uw opdracht, ontvangt een factuur voor het griffierecht, deurwaarderskosten en de kosten voor het opstellen van de dagvaarding. Dit ligt uiteraard geheel anders als er sprake is van procesfinanciering.

(1) Het griffierecht

Het griffierecht is aan de rechtbank verschuldigd. De hoogte ervan wordt bepaald of de eis wordt ingesteld namens een rechtspersoon of een natuurlijk persoon, dit in combinatie met de hoogte van het te vorderen bedrag. Klik hier voor een link naar de Rechtspraak.

(2) De deurwaarderskosten

De deurwaarderskosten voor het betekenen van de dagvaarding bedragen € 107,79. De deurwaarderskosten kunnen hoger zijn indien er meerdere gedaagden zijn of van de gedaagde geen vaste woon- of verblijfplaats bekend is of gedaagde niet in Nederland woonachtig/gevestigd is.

(3) Ons honorarium

6.

Wij nodigen u graag uit om verder te lezen. Gaat uw voorkeur toch uit naar een telefonisch consult met een specialist, reserveer dan een tijdstip of neem contact met ons op.

Meest voorkomende prijsmodel

Het prijsmodel binnen de advocatuur en bij veel andere partijen is gebaseerd op de aan uw zaak bestede tijd. Een gebruikelijk uurtarief ligt meestal tussen € 195,00 en € 295,00 excl. 8% bureaukosten. Elke handeling (lees: telefonische contacten, verwerken van e-mails, bestuderen stukken, overleg met cliënten en/of derde partijen etc.) wordt geregistreerd en wordt vervolgens bij u in rekening gebracht. Per tijdseenheid geldt minimaal zes minuten. Dit betekent dat bijvoorbeeld de kosten van het beantwoorden van een e-mail dat niet langer duurt dan 10 seconden, liggen tussen € 19,50 en € 22,50. Het zult u verbazen hoeveel van dit soort min of meer administratieve tijdens een procedure worden uitgevoerd die losstaan van echte juridische werkzaamheden. Een dergelijk ‘uurtje-factuurtje’ prijsmodel staat gelijk met een blanco cheque. Wij hanteren veel aantrekkelijker voorwaarden om uw recht te krijgen. Ons tarief wordt bepaald door de uit te voeren proceshandelingen. Per proceshandeling geldt een vast tarief, ongeacht de tijd die wij hieraan besteden. Laat u hierover informeren!

7.

Onze tarieven m.b.t. de uit te voeren proceshandelingen staan los van de door de rechter toegewezen kosten aan salaris voor de (advocaat-) gemachtigde. Als de gedaagde partij wordt veroordeeld, dan wordt de gedaagde partij meestal veroordeeld tot betaling van proceskosten. Dit houdt in dat de gedaagde het griffierecht en de deurwaarderskosten moet betalen alsook een forfaitair bedrag aan salaris voor de (advocaat-) gemachtigde.

De hoogte van dit forfaitaire bedrag wordt bepaald door de hoogte van de vordering, dit in combinatie met de uitgevoerde proceshandelingen. Het door de rechter toegewezen bedrag aan salaris voor de (advocaat-) gemachtigde is gemaximeerd. Zie het overzicht hieronder. Dit betekent dat kosten die niet op de gedaagde partij kunnen worden verhaald, voor uw rekening komen. Het systeem in Nederland brengt helaas met zich mee dat het bij lage vorderingen om proceseconomische redenen niet zinvol is om toch uw recht te krijgen. Wij adviseren u daarom een kosten-/batenafweging te maken. Tenzij u puur om principiële redenen uw recht wil halen, is het om proceseconomische redenen niet verstandig om bij lage vorderingen toch naar de rechter te stappen. Wij adviseren dergelijke lage vorderingen af te boeken.

Het forfaitair bedrag als salaris voor de (advocaat-) gemachtigde noemt men binnen de rechtspraak liquidatietarief kanton. Zie onder de tarieven die binnen de rechtspraak zijn vastgesteld. 

tabel

Ons totale honorarium bestaat uit een vaste vergoeding voor de uit te voeren proceshandelingen + een resultaatafhankelijke vergoeding

Scroll down

8.

Wij hanteren vaste tarieven voor de uit te voeren proceshandelingen + een prijsgarantie. U wordt nooit onaangenaamd verrast door onverwachte kosten.

9.

De resultaatafhankelijke vergoeding valt binnen de onderliggende incasso-opdracht en wordt alleen berekend bij een geheel of gedeeltelijke betaling. Dit impliceert dat wij geen recht hebben op deze vergoeding als er niets wordt betaald.

10.

Griffierecht is vrijgesteld van BTW. Tenzij anders vermeld zijn de overige kosten exclusief BTW.

11.

U ontvangt een eindafrekening na betaling.

Procesrisico: bij een gerechtelijke procedure hebben wij een zorgplicht u te wijzen op het volgende:

afgewezen.png

12. Uw eis wordt afgewezen:

Uw eis wordt afgewezen. De rechtbank kan bepalen dat u de proceskosten van de wederpartij moet betalen.

tegeneis.png

13. Mogelijke tegeneis:

De gedaagde partij kan in deze procedure een tegeneis indienen (eis in reconventie).

hoger beroep.png

14. Hoger beroep:

De gedaagde partij is het niet eens met de uitspraak van de rechter en gaat in hoger beroep. Hoger beroep is alleen mogelijk bij vorderingen waarover de rechter had te oordelen meer dan € 1.750,00 bedraagt. Hiervoor geldt het saldo van de hoofdsom, de gevorderde incassokosten en de gevorderde rente tot aan de dag dat de dagvaarding in eerste aanleg is betekend. Toekomstige rente en de procesveroordeling, alsook dwangsommen tellen niet mee.

15. Er zijn geen verhaalsmogelijkheden:

Een gerechtelijke uitspraak is geen betaalgarantie. Als de gedaagde partij niet vrijwillig betaalt, dan geven wij namens u de deurwaarder opdracht het vonnis te betekenen. Met een executoriale titel kan beslag worden gelegd. Eerst na betekening kan de deurwaarder executiemaatregelen treffen, zoals beslag op bedrijfsmiddelen, waaronder bankrekeningen, onroerende goederen en bij private personen op loon, uitkering, spaargelden en andere vermogensbestanddelen. Alle door de deurwaarder te nemen executiemaatregelen worden voor uw rekening en risico uitgevoerd. De tarieven die de schuldenaar verschuldigd is voor de ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder staan in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG). Deze tarieven worden jaarlijks door het ministerie van Justitie en Veiligheid geïndexeerd. Als de hiermee gemoeide kosten niet op de gedaagde partij verhaald kunnen worden, komen deze kosten voor uw rekening. Een vonnis is 20 jaar geldig.

Wat is uw opbrengst?

16.

We streven er te allen tijde naar de met het vonnis gemoeide kosten en eventuele door de deurwaarder gemaakte executiekosten te verhalen op de gedaagde partij. Hiervoor bestaat helaas geen betaalgarantie.

17.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Scroll naar boven