Gerechtelijke Incasso

Wat is de waarde van een niet betalende klant?  Als uw klant niet vrijwillig betaalt, dan kunnen wij uw vordering veilig stellen door via een gerechtelijke incassoprocedure uw wanbetaler namens u te dagvaarden. Indien de gedaagde partij geen verweer voert, wordt de zaak meestal schriftelijk afgedaan. De rechter toetst in zo’n geval of aan alle formele eisen voor een rechtsgeldige oproeping is voldaan. Daarnaast zal de rechter toetsen of de vordering gegrond en rechtmatig voorkomt. De bij dagvaarding ingestelde eis wordt meestal toegewezen en de gedaagde partij wordt veroordeeld tot betalen.

Wel verweer:

Indien de gedaagde partij het niet eens is met de eis en verweer gaat voeren, hangt het verdere verloop af van de beslissing van de rechtbank. De gedaagde partij kan in dezelfde procedure een tegeneis instellen (dit noemt men een eis in reconventie). Het is mogelijk dat naast een schriftelijke ook een mondelinge behandeling plaatsvindt. Als partijen tijdens een mondelinge zitting een schikking bereiken dan legt de rechter de schikking vast in een proces verbaal. Het proces verbaal heeft net zoveel kracht als een vonnis.

Wij ontlasten u en voeren alle proceshandelingen uit. De correspondentie met de rechtbank loopt ook via ons. Wij geven u vooraf zekerheid, omdat ons tarief wordt bepaald door de door ons uit te voeren proceshandelingen. Een advocaat werkt meestal op basis van het prijsmodel ‘uurtje-factuurtje’, terwijl de inzet van een advocaat meestal niet nodig is. Wij geven u een prijsgarantie, ongeacht de tijd die we aan de procedure moeten besteden. Het honorarium van onze juristen is deels gebaseerd op basis van No Cure No Pay. Wilt u helemaal geen financieel risico lopen? Laat ons uw zaak beoordelen of we een voorstel doen voor procesfinanciering.

Wilt u meer informatie over een gerechtelijke procedure? Aarzel niet om ons te contacten. Wij staan u graag  bij in een gerechtelijke procedure. Procederen bij zakelijke conflicten is ons specialisme.

Deurwaarder

Een uitspraak van de rechter is uitgewerkt in grosse, een afschrift van een vonnis. Dit is de meest voorkomende executoriale titel. U kunt een grosse herkennen, omdat hierop vermeld staat: ‘in naam van de Koning’. Een vonnis is 20 jaar geldig.

Vonnis en proces verbaal.

Als de veroordeelde partij na betekening niet betaalt, kan het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd (geëxecuteerd) zodat de deurwaarder beslag kan leggen op bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen, bankrekeningen, voorraden, openstaande facturen, onroerende goederen en bij private personen op loon, uitkering, spaargelden, onder de belastingdienst. 

U heeft hier verder geen omkijken naar, omdat het traject van A t/m Z via ons verloopt. U kunt het verloop online via ons portaal volgen.

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de deurwaarder? Aarzel niet om ons te contacten.

Conservatoir beslag

Tijdens een reguliere procedure kunnen verhaalsmogelijkheden ‘verdwijnen’.  Conservatoir beslag kan worden voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. 

Het gelegde beslag dient ter zekerheid totdat de rechter vonnis heeft gewezen. Het conservatoire beslag is een tijdelijke maatregel. 

Via een aan de rechtbank gericht verzoekschrift moet de eisende partij de rechter duidelijk maken dat er een gegronde vrees is dat een schuldenaar bepaalde goederen of geld laat verduisteren. In het algemeen geeft een rechter na een summiere toetsing vrij snel toestemming om bij een schuldenaar conservatoir beslag te leggen. Als er een gerechtvaardigd vermoeden is dat verhaalsmogelijkheden tijdens een bodemprocedure zullen ‘verdwijnen’, dan is het conservatoir beslag een krachtig middel om zekerheid te krijgen. De eisende dient kort na het beslag een procedure starten waarin de rechter zich definitief over de situatie zal uitlaten. Conservatoir beslag kan ook een krachtig middel zijn om een schuldenaar bij een onbetwiste vordering tot betaling aan te zetten. 

Wilt u meer informatie over conservatoir beslag? Aarzel niet om ons te contacten.

Maak uw keuze:

Icon-Homepage-5

Zaak overdragen

In 5 minuten online uw dossier overdragen.

Dossier overdragen
Q-A.png

Vrijblijvend onze visie

Wij reserveren gemiddeld 15 minuten voor een kosteloos telefonisch consult.

Persoonlijk advies
Icon-Homepage-6

Offerte aanvragen

Een geheel vrijblijvend voorstel voor het incasseren van uw facturen, losse vordering of een gerechtelijke procedure.

 

Vraag direct uw offerte aan
Buitengerechtelijke incasso Telefonisch contact

Contactgegevens

Zo kunt u ons bereiken.

Lees meer

Faillissement aanvragen

Het aanvragen van het faillissement kan een succesvol instrument zijn om bij een onbetwiste vordering uw debiteur tot betaling te dwingen. Een debiteur kan ook het risico lopen persoonlijk failliet verklaard te worden. Als een faillissement eenmaal is uitgesproken, is de kans op algehele betaling van uw vordering nagenoeg nihil. Als er sprake is van betalingsonwil en geen betalingsonmacht, dan heeft uw debiteur een zwaarwegend belang een faillissement te voorkomen. De kans is reëel dat de debiteur ervoor kiest om alsnog te betalen. Is er sprake van een gedeeltelijke en/of tijdelijke betalingsonmacht, dan kan een betalingsregeling worden afgesproken, in combinatie met het aanhouden van de faillissementsaanvraag tot algehele betaling.

 Wilt u meer informatie over een faillissementsaanvraag? Aarzel niet om ons te contacten.

Dagvaarden

De kantonrechter behandelt binnen het civiel recht conflicten met een waarde tot € 25.000,00 alsook huur- en arbeidszaken, ongeacht de hoogte van het te vorderen bedrag. Een gerechtelijke procedure start met het door ons opstellen van een dagvaarding. In dit document wordt melding gemaakt van u als de eisende partij en uw debiteur als de gedaagde partij. Wij werken in de dagvaarding uit hoe de vordering is ontstaan en op welke gronden de eis wordt ingesteld. Wij verzoeken de rechter de gedaagde partij te veroordelen in de proceskosten. De dagvaarding moet duidelijk maken dat de gedaagde partij moet verschijnen in de rechtbank. De gedaagde partij hoeft overigens niet fysiek in de rechtbank te verschijnen, maar kan ook ‘verschijnen’ door op de dag van de zitting schriftelijk te reageren. Voordat de dagvaarding naar de rechtbank wordt gestuurd, moet de gedaagde partij weten dat hij gedagvaard wordt. Dit is een ambtelijke taak die de deurwaarder uitvoert. 

Bij huurovereenkomsten vorderen we (1) de achterstand zoals bekend bij het uitbrengen van de dagvaarding, (2) betaling van de nog te vervallen termijnen tot beëindiging van de overeenkomst, (3) een eventuele boete wegens niet tijdige betaling, (4) ontbinding van de huurovereenkomst, (5) de mogelijkheid tot uitzetting.

Wilt u meer informatie over dagvaarden? Aarzel niet om ons te contacten.

Nakoming vorderen

Bent u ondernemer en de andere contractpartij komt de contractuele afspraken niet na, dan is het van belang dat u de wederpartij ingebreke stelt. Dit is een schriftelijke aanmaning waarbij u de wederpartij een redelijke termijn stelt om de contractuele afspraken na te komen. Er is sprake van verzuim wanneer de wederpartij na het verstrijken van de termijn nog steeds zijn verplichtingen niet is nagekomen. Nadien is de vordering opeisbaar en doet u er verstandig aan de vordering online aan ons over te dragen.

Er zijn omstandigheden waarin het sturen van een ingebrekestelling geen enkele zin heeft, bijvoorbeeld als de prestatie niet meer mogelijk is. Onder deze omstandigheden is een ingebrekestelling niet vereist, omdat de wanprestatie niet meer kan worden opgeheven.

Schadevergoeding vorderen

U kunt de wederpartij meedelen dat u vervangende schadevergoeding eist. 

Elke zaak is anders! 

Contract beëindigen

Een overeenkomst kan worden ontbonden wanneer de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen; oftewel wanneer afspraken niet worden nagekomen. De tekortkoming moet de ontbinding wel kunnen rechtvaardigen. Daarnaast dient de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk te zijn of dient de wederpartij ‘in verzuim’ te zijn. In de overeenkomst of in de algemene voorwaarden kan worden geregeld wanneer er sprake is van een tekortkoming of verzuim, of er al dan niet ingebreke moet worden gesteld en of ontbinding tot de mogelijkheden behoort  Kortom er zijn voldoende mogelijkheden tot beëindiging

In de Nederlandse wet (het Burgerlijk Wetboek, hierna: “BW”) kent algemene bepalingen over verbintenissen en overeenkomsten alsook over zogenaamde “bijzondere” overeenkomsten. Er gelden specifieke regels voor bijvoorbeeld koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en overeenkomsten tot aanneming van werk. 

Leg uw zaak aan ons voor en u ontvangt een eerste kosteloos advies

Volg ons

Volg de laatste ontwikkelingen via social media of onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven